Project Description

Habitatge X12


TÍTOL Reforma integral d’un habitatge entre mitgeres
LOCALITAT Sant Cugat del Vallès
DATA EXECUCIÓ Març 2020 – Juliol 2020
SUPERFÍCIE  100 m²
COL·LABORADORS Anna Gil, fotografia
GESTIÓ DE L’OBRA Càmara Bonastre Arquitectura

quadrat1 Habitatge X12

Un pati central com a protagonista.

En aquest projecte es capgira completament la ubicació del programa funcional, reubicant la sala a la façana a carrer i dotant a l’habitació principal de la tranquil·litat i privacitat que proporciona pati posterior d’ús privatiu. Es deixen vistos i posen en valor els materials tradicionals emprats en la construcció original, deixant el forjat de volta catalana vist i rehabilitant l’escala del pati posterior que dóna accés a una part del terrat, també d’ús privatiu.

El pati central, pren el paper protagonista del projecte, que s’obre completament amb parets de vidre, dotant de llum natural  l’espai central de l’habitatge on s’hi situa la cuina i una gran taula.

Es canvien totes les fusteries per tal de millorar-ne el seu comportament energètic. La ubicació de les obertures també garanteix la possibilitat de ventilació natural creuada de tots els espais que conformen l’habitatge.